CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Wednesday, ngày 22/03/2023

Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và truyền thông”, theo Chỉ thị số 103/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”

Ngày 13/03/2023, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ra quyết định khen thưởng cho Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm vì đã đạt kết quả theo một trong các tiêu chí đánh giá về tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình của dịch vụ bưu chính, tổng doanh thu bưu chính cao với mức nộp ngân sách cho nhà nước lớn, kết hợp đem lại năng suất lao động, thu nhập bình quân người lao động cao.

GHTK đã đóng góp 16,44% trên doanh thu của toàn ngành bưu chính trong năm 2022; nộp vào ngân sách nhà nước (thuế, phí, lệ phí) số tiền là 840 tỷ đồng chiếm khoảng 22,70% tổng nộp ngân sách nhà nước của ngành bưu chính, được đánh giá là doanh nghiệp có tổng doanh thu bưu chính cao, vượt chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch dự kiến. 

Năm 2022, GHTK khẳng định dấu ấn với sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam, với tôn chỉ lấy con người làm trung tâm, lấy phát triển cá nhân làm mục tiêu, GHTK đã và đang thực hiện nhiều chính sách đảm bảo môi trường làm việc an toàn, ổn định cho cho hơn 35.000 người lao động yên tâm làm việc: bao gồm lương thưởng kịp thời và các chế độ chính sách rõ ràng.

Để đạt được các thành tựu trên chính là nhờ GHTK luôn nỗ lực, nhiều năm bền bỉ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ sâu rộng, số hoá ở mức độ “không giấy tờ”, “di động hóa” nghiệp vụ, “bình dân hoá” dữ liệu, “tái định nghĩa” ngành công nghiệp hậu cần thương mại điện tử; tạo nên cách thức làm việc số, cách thức tổ chức quản lý số dựa trên dòng chảy dữ liệu liên tục; tạo nên năng suất lao động trên từng nhân viên vượt trội so với cách thức truyền thống. 

GHTK sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh tế đi đôi với việc đề cao và tuân thủ đường lối của Đảng và Nhà nước để không chỉ phát triển nhanh, mạnh mà phải phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành bưu chính, kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển, xứng tầm khu vực và quốc tế.