Theo bạn phẩm chất nào là quan trọng nhất của con người GHTK? (Phần 1)
13/02/2019

?Trung thực là phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người đồng thời cũng đạo đức nghề nghiệp quan trọng nhất tại GHTK.

?Chia sẻ về tính trung thực, mỗi cá nhân có một góc nhìn khác nhau. Là anh COD với quy tắc 4Đ – Đúng hàng; Đúng khách; Đúng tiền; Đúng giờ. ♥️Là Điều phối hàng & tiền với nguyên tắc trung thực để tránh thất thoát. Là bạn thu ngân, trung thực để được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, quý mến,…???

?Mỗi thành viên, mỗi vị trí đều cho chúng ta những cái nhìn đa dạng về phẩm chất này.  Nhưng tựu chung lại là sự nỗ lực của các cá nhân nhằm xây dựng môi trường GHTK minh bạch, công minh, đồng thời nâng cao uy tín GHTK với khách hàng.

Video phỏng vấn các thành viên GHTK về bản sắc quan trọng nhất của con người GHTK đối với mỗi cá nhân